Konkurs czystości

REGULAMIN KONKURSU CZYSTOŚCI

 1. Konkurs Czystości służy :
  1. Utrzymaniu dobrego stanu sanitarnego bursy.
  2. Utrzymaniu dobrych warunków zdrowotnych wychowanków bursy.
  3. Zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób wśród mieszkającej w bursie młodzieży.
  4. Wyrabianiu w wychowankach zamiłowania porządku, czystości oraz estetyki.
  5. Wdrażaniu mieszkańców bursy do pracowitości i obowiązkowości.
 2. W Konkursie biorą udział wszyscy wychowankowie bursy według zajmowanych pokoi.
 3. Za porządek w pokojach odpowiadają wspólnie wszyscy mieszkańcy pokoju.
 4.       Do wszystkich wychowanków, mieszkańców danego pokoju, należy zadbanie oczystość stołu i podłogi, a także kącika sanitarnego [w tym wyrzucenie znajdujących się w koszu śmieci] i wyniesienie znajdujących się w pokoju naczyń ze stołówki i pomieszczenia kuchennego z III-go piętra. Porządek na łóżku [również szafce nocnej] jest w gestii wychowanka zajmującego dane łóżko.

  Raz na trzy tygodnie, w terminie wyznaczonym przez wychowawcę grupy, dostosowanym do możliwości czasowych podopiecznych, wychowankowie są zobowiązani do przeprowadzenia gruntownych porządków w pokojach przez nich zajmowanych.

  Wszyscy wychowankowie odpowiadają za czystość i porządek wpomieszczeniach bursy oraz mobilizują się wzajemnie do wypełniania obowiązków związanych z utrzymaniem czystości [w pomieszczeniach bursy oraz zajmowanym pokoju], a wynikających z warunków Konkursu.

 5. Punktacja zawiera się w skali od 12 do 0. Najwyższa dodatnia punktacja to 12 punktów. Będzie ona pomniejszana o ujemne punkty za następujące uchybienia:
 6. nieposłane łóżko                            -1

  brudna podłoga                              -1

  bałagan na stole, szafkach             -1

  bałagan na parapecie, pianinie       -1

  nieuprzątnięte ubrania                    -1

  niewyrzucone śmieci z kosza         -2

  brudne naczynia „własne”               -2

  brudny kącik sanitarny                    -2

  naczynia ze stołówki i pomieszczenia kuchennego    -12
  estetyka wyglądu pokoju                 - 1

   

 7. Czystość i porządek oceniane będą codziennie, od poniedziałku do soboty, przez dyżurującego wychowawcę. Nieporządek w pokoju w niedzielę może mieć również wpływ na ogólną ocenę i punktację. Trzykrotna negatywna ocena stanu czystości w pokoju [poniżej 6 punktów] może stanowić podstawę do upomnienia i dalej, w razie braku poprawy, do nagany. "Rozliczenie" negatywnych ocen [poniżej 6 punktów] będzie sie odbywało co 2 miesiące. [Brak oceny czystości pokoju w danym dniu jest równoznaczne z otrzymaniem przez mieszkańców oceny „0” za czystość pokoju.]
 8. Wychowankowie zobowiązani są do:
  1. Codziennego, systematycznego wietrzenia pokoi.
  2. Codziennego wyrzucania worka ze śmieciami do śmietnika znajdującego się na zewnątrz bursy. Należy to zrobić do godziny 22.00.
  3. Odnoszenia do stołówki i pomieszczenia kuchennego zabranych naczyń i sztućców.
  4. Pozostawienia wierzchnich ubrań i obuwia w garderobach na korytarzu.
  5. Pozostawienia po sobie czystych sanitariatów, łazienek, pokoi gospodarczych [kuchni i pralni], a także innych pomieszczeń wspólnego użytkowania.
 9.  Wychowankom nie wolno:
  1. Wynosić naczyń ze stołówki do pokoi ani spożywać w pokojach podstawowych posiłków. Za naczynia i sztućce ze stołówki oraz pomieszczenia kuchennego z III-go piętra, znajdujące się pokoju, dzienna ocena za czystość wynosić będzie 0 punktów.
  2. Wystawiać śmieci w worku na korytarz oraz podrzucać je pod inne drzwi.
 10. Nagrody i kary:
  1. Podsumowanie wyników Konkursu Czystości odbywać się będzie dwa razy w roku szkolnym: na półrocze i na koniec roku szkolnego. Podsumowanie Konkursu w czerwcu danego roku szkolnego obejmuje punktacje za I oraz II semestr łącznie. Wyniki będą podawane do publicznej wiadomości.
  2. Na półrocze, wychowankowie z pokoi, które wypadną najlepiej, otrzymają słodycze, a do rodziców wysłane zostaną listy pochwalne.
  3. Na koniec danego roku szkolnego przyznawane będą nagrody w postaci kosmetyków. Wysokość nagród uzależniona będzie od finansowych możliwości bursy.
  4. Wychowankowie z trzech pokoi, których półroczna/roczna ocena czystości będzie najniższa, otrzymają upomnienia [na koniec semestru]/nagany[na koniec roku szkolnego], a do rodziców zostanie przesłana informacja o powyższym.
  5. Wychowankowie, którzy w trakcie trwania roku szkolnego [niezależnie od podsumowań półrocznych] będą zaniedbywać się w utrzymaniu czystości i porządku otrzymają upomnienia, a w przypadku notorycznych „bałaganiarzy” będą to nagany. ["Rozliczenie" będzie się odbywało raz na dwa mieciące].
  6. Przy braku radykalnej, a także trwałej poprawy, wychowanek może stracić miejsce w bursie.
  7. Istnieje możliwość „odpracowania” upomnienia, wykonując prace porządkowe na rzecz bursy [np. odkurzanie, mycie i szorowanie pomieszczeń użytku wspólnego, akces w przygotowaniu imprez/uroczystości]. Rodzaj prac wyznaczony będzie przez wychowawcę i zrealizowany pod jego nadzorem.
 11. Dokumentacja Konkursu Czystości prowadzona jest na arkuszach punktacji w pokojach wychowanków i w teczce Konkursu Czystości. Za realizację Konkursu odpowiedzialny jest wyznaczony przez dyrekcję wychowawca.

Wychowawca prowadzący

Konkurs Czystości

Dariusz Karczewski