Lista kandydatów przyjetych do BSA na rok szkolny 2016/2017 pobierz


 Lista kandydatów rezerwowych do BSA na rok szkolny 2016/2017 pobierz


Rekrutacja

Rekrutacja młodzieży na rok szkolny 2016/2017 rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2016 roku

 

Termin
20 maja 2016  Na stronie internetowej BSA ukaże się Regulamin przyjęć  wychowanków do BSA oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania.
1-24 czerwca 2016 

1. Wychowankowie w sekretariacie składają dokumenty o kontynuowanie zamieszkania w BSA na przyszły rok szkolny.

2. Kandydaci na wychowanków BSA składają dokumenty o przyjęcie do BSA w sekretariacie, przysyłają drogą pocztową, e-mailową lub fax-em.

3. Dokumenty muszą mieć poświadczenie o przyjęciu do szkoły artystycznej. WARUNEK KONIECZNY

1 lipca 2016  Publikacja na stronie BSA  oraz na tablicy ogłoszeń w BSA list zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych kandydatów na wychowanków.
6 lipca 2016  Publikacja na stronie BSA  oraz na tablicy ogłoszeń w BSA list przyjętych i nie przyjętych wychowanków.
do 13 lipca 2016  Termin składania odwołań przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego do Komisji Rekrutacyjnej.
do 23 sierpnia 2016  Osoby przyjęte do BSA zobowiązane są potwierdzić fakt chęci korzystania z miejsca. Należy to uczynić na piśmie (drogą mailową, faksem, listem poleconym).
do 31 sierpnia 2016  Druga tura rekrutacji na wolne i niepotwierdzone miejsca.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 1. .Administratorem danych zawartych w dokumentach składanych w celu rekrutacji i opieki nad wychowankami, jest Bursa Szkolnictwa Artystycznego z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 24 A, która przetwarza dane zgodnie
  z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.)
 2. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2015, poz. 2135 ze zm.) każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jej danych zawartych w zbiorach danych,
  a zwłaszcza prawo do:

1) uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

2) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na szczególną sytuację;

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych;

 

 

Młodzież aktualnie mieszkająca w BSA oraz starająca się pierwszy raz o miejsce w BSA w terminie do 24 czerwca 2016 roku składa następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie (pobierz)
 • Zaświadczenie o przyjęciu lub uczęszczaniu kandydata do szkoły artystycznej
 • Kartę wychowanka (pobierz)
 • Oświadczenia rodziców lub opiekunów (pobierz)
 • Oświadczenie samotny rodzic/rodzina wielodzietna (pobierz) – dla uprawnionych
 • Zgody rodzica lub opiekuna prawnego m. in. na wykorzystanie wizerunku dziecka oraz przetwarzaniu  danych osobowych (pobierz)
 • Zgody wychowanków pełnoletnich  m. in. na wykorzystanie swojego wizerunku oraz przetwarzaniu  danych osobowych (pobierz)
 • Zobowiązania  (pobierz)
 • Zobowiązanie o wnoszenie płatności (pobierz)

Kryteria ustawowe potwierdza się załączając do wniosku stosowne oświadczenia, orzeczenia, wyroki sądu rodzinnego.

W przypadku braku poświadczeń w/w kryteriów nie będą one brane pod uwagę przy punktacji.

 

Warunkiem przyjęcia dokumentów od aktualnych wychowanków BSA jest uregulowanie płatności oraz oddanie książek do biblioteki BSA.

 

Dokumenty przyjmuje sekretariat BSA w godzinach 8 – 15 lub można je przesłać pocztą, fax-em, e-mailem na adres BSA, z adnotacją „Rekrutacja”.

Ogłoszenie listy przyjętych wychowanków nastąpi 6 lipca 2016 roku.

W przypadku wolnych miejsc drugi etap Rekrutacji prowadzony będzie do 31 sierpnia.