Nabór młodzieży na rok szkolny 2017/2018 rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2017 roku

 

Termin

 

30 maja 2017

Na stronie internetowej BSA ukaże się Regulamin przyjęć wychowanków do BSA oraz dokumenty do pobrania.

 

1-23 czerwca 2017

Wychowankowie w sekretariacie składają dokumenty o kontynuowanie zamieszkania
w BSA na przyszły rok szkolny.

 

1-30 czerwca 2017

Kandydaci na wychowanków BSA składają dokumenty o przyjęcie do BSA
w sekretariacie, przysyłają drogą pocztową, e-mailową lub fax-em.

5 lipca 2017

Publikacja na stronie BSA oraz na tablicy ogłoszeń w BSA list zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych kandydatów na wychowanków.

6 lipca 2017

Publikacja na stronie BSA oraz na tablicy ogłoszeń w BSA list przyjętych i nie przyjętych wychowanków.

do 13 lipca 2017

Termin składania odwołań przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego
do Komisji Rekrutacyjnej.

do 25 sierpnia 2017

Osoby przyjęte do BSA zobowiązane są potwierdzić fakt chęci korzystania z miejsca. Należy to uczynić na piśmie (drogą mailową, faksem, listem poleconym).

do 31 sierpnia 2017

Druga tura rekrutacji na wolne i niepotwierdzone miejsca.

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych zawartych w dokumentach składanych w celu rekrutacji i opieki nad wychowankami, jest Bursa Szkolnictwa Artystycznego z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 24 A, która przetwarza dane zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922)
  2. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016, poz. 922) każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jej danych zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

  1. uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  2. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na szczególną sytuację,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

   

  Młodzież kontynuująca zamieszkanie w BSA w terminie do 23 czerwca 2017 roku składa następujące dokumenty:

  • Wniosek - Deklaracja o kontynuowaniu zamieszkania (pobierz)
  • Zaświadczenie o uczęszczaniu kandydata do szkoły artystycznej
  • Kartę wychowanka (pobierz)
  • Oświadczenia rodziców lub opiekunów (pobierz)
  • Oświadczenie samotny rodzic/rodzina wielodzietna (pobierz) – dla uprawnionych
  • Zgody rodzica lub opiekuna prawnego m. in. na wykorzystanie wizerunku dziecka oraz przetwarzaniu danych osobowych (pobierz)
  • Zgody wychowanków pełnoletnich m. in. na wykorzystanie swojego wizerunku oraz przetwarzaniu danych osobowych (pobierz)
  • Zobowiązania, w tym o wnoszeniu opłat (pobierz) (pobierz)

  Młodzież starająca się pierwszy raz o miejsce w BSA w terminie do 30 czerwca 2017 roku składa następujące dokumenty:

  • Wniosek o przyjęcie do bursy (pobierz)
  • Zaświadczenie o przyjęciu kandydata do szkoły artystycznej
  • Kartę wychowanka (pobierz)
  • Oświadczenia rodziców lub opiekunów (pobierz)
  • Oświadczenie samotny rodzic/rodzina wielodzietna (pobierz) – dla uprawnionych
  • Zgody rodzica lub opiekuna prawnego m. in. na wykorzystanie wizerunku dziecka oraz przetwarzaniu danych osobowych (pobierz)
  • Zgody wychowanków pełnoletnich m. in. na wykorzystanie swojego wizerunku oraz przetwarzaniu danych osobowych (pobierz)
  • Zobowiązania, w tym o wnoszeniu opłat (pobierz) (pobierz)

   Warunkiem przyjęcia dokumentów od aktualnych wychowanków BSA jest uregulowanie płatności oraz oddanie książek do biblioteki BSA.

   Dokumenty przyjmuje sekretariat BSA w godzinach 8 – 15 lub można je przesłać pocztą, fax-em, e-mailem na adres BSA, z adnotacją „Rekrutacja”.

  Ogłoszenie listy przyjętych wychowanków nastąpi 6 lipca 2017 roku.

   

  W przypadku wolnych miejsc drugi etap Rekrutacji prowadzony będzie do 31 sierpnia.