Regulamin przyjęć wychowanków

do Bursy Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 poz.59 i 949).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo - wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno
  – wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno
  – wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1606)
 3. Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 25.05.2018r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dziennik Urzędowy MKiDN z dnia 25 maja 2018r. poz. 33).
 4. Ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203).

 

 1. Składanie dokumentów o kontynuowaniu pobytu i przyjęcie na wolne miejsca odbywa się w terminie 15 czerwca do 8 lipca 2020 r.
 2. Wnioski – deklaracje dla wychowanków, którzy chcą kontynuować zamieszkanie w bursie należy składać w sekretariacie bursy w terminie do 8 lipca danego roku.
 3. Warunkiem przyjęcia deklaracji na kontynuowanie zamieszkania jest zaświadczenie o nauce ucznia w danej szkole artystycznej (baletowej, muzycznej, plastycznej).
 4. Warunkiem przyjęcia deklaracji na kontynuowanie zamieszkania jest nieukończenie w danym roku kalendarzowym 19 roku życia.
 5. Uczniowie szkół artystycznych z pionem ogólnokształcącym mogą złożyć deklarację w każdym roku szkolnym, aż do poprzedzającego rok zakończenia nauki w szkole.
 6. Wnioski o przyjęcie do bursy na wolne miejsca należy składać w sekretariacie bursy w terminie do 8 lipca danego roku (e-mail, pocztą).
 7. Warunkiem złożenia wniosku o przyjęcie do bursy na wolne miejsca jest zaświadczenie o przyjęciu ucznia do szkoły artystycznej (baletowej, muzycznej, plastycznej).
 8. Niezbędne uzupełnienie dokumentów dla wychowanków nowoprzyjętych – podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych lub przez pełnoletnich wychowanków - musi być dokonane w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca danego roku kalendarzowego.
 9. Miejsce w bursie przyznaje się na jeden rok szkolny.
 10. Na stronie internetowej BSA umieszczony jest Regulamin przyjęć wychowanków, terminarz rekrutacji oraz dokumenty do pobrania.
 11. O przyjęciu do bursy rozstrzyga Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora BSA.
 12. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi trzech wychowawców, spośród których wybiera się przewodniczącego.
 13. Pierwszy etap rekrutacji kończy się 15 lipca danego raku.
 14. Lista zakwalifikowanych oraz przyjętych wychowanków będzie dostępna w sekretariacie BSA oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń BSA. Sekretariat udziela odpowiedzi także telefonicznie

Bursa nie powiadamia indywidualnie o przyjęciu lub nie do bursy.

 1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę następujące kryteria:

A. Kandydaci niepełnoletni:

1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

B. Kandydat pełnoletni:

1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność dziecka kandydata,
4) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
5) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 

 

Kryteria te potwierdza się załączając do wniosku stosowne oświadczenia, orzeczenia, wyroki sądu rodzinnego.

W przypadku braku poświadczeń w/w kryteriów nie będą one brane pod uwagę przy punktacji. 

 1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się także pod uwagę następujące kryteria:

1) uczęszczanie kandydata do publicznej szkoły artystycznej,
2) większa niż 30 km odległość między miejscem zamieszkania kandydata a szkołą artystyczną, do której uczęszcza, lub dłuższy niż 90 minut rozkładowy czas dojazdu z miejsca zamieszkania do tej szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
3) nieukończenie przez kandydata 17 roku życia,
4) ubieganie się o przyjęcie kandydata do tej samej bursy dla uczniów szkół artystycznych, w której kontynuuje pobyt rodzeństwo kandydata,
5) szczególne uwarunkowania o charakterze społecznym lub psychologicznym kandydata opieką i wychowaniem, zważywszy w szczególności na dobro dziecka.

 

 1. Kryteria, o których mowa w ust. 13 i 14 mają jednakową wartość – 1 punkt.
 1. Do bursy przyjęci zostają ci kandydaci, którzy w pierwszym etapie rekrutacyjnym uzyskali najwyższy wynik punktowy.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu bursa szkolnictwa artystycznego dysponuje nadal wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap rekrutacyjny.
 1. Drugi etap rekrutacji trwa do 31 sierpnia.
 1. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jako kryterium kwalifikujące, przyjmuje się kolejność złożonych wniosków o przyjęcie do bursy szkolnictwa artystycznego.
 1. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do bursy, mają prawo odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z art. 158 ust. 8 Ustawy Prawo Oświatowe.
 1. Osoby przyjęte do BSA zobowiązane są potwierdzić fakt chęci korzystania z miejsca. Należy to uczynić na piśmie (drogą mailową, faksem, listem poleconym) do dnia 26 sierpnia.
 1. Nie stawienie się do bursy w pierwszych trzech dniach zajęć w szkole lub niedostarczenie usprawiedliwienia późniejszego przyjazdu do placówki powoduje skreślenie z listy przyjętych do bursy.
  Szczególne przypadki dotyczące tej sprawy rozpatruje Dyrektor.

 2. Jeżeli placówka po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, to Dyrektor – w uzgodnieniu z organem prowadzącym – podejmuje decyzję o przyjęciu do bursy.

Dyrektor Bursy Szkolnictwa Artystycznego

Halina Przybylska