Nabór młodzieży na rok szkolny 2018/2019 rozpoczyna się

w dniu 1 czerwca 2018 roku

 

Termin

 

30 maja 2018

Na stronie internetowej BSA ukaże się Regulamin przyjęć wychowanków do BSA oraz dokumenty do pobrania.

1-23 czerwca 2018

Wychowankowie w sekretariacie składają dokumenty o kontynuowanie zamieszkania w BSA na przyszły rok szkolny.

1-30 czerwca 2018

Kandydaci na wychowanków BSA składają dokumenty o przyjęcie do BSA w sekretariacie, przysyłają drogą pocztową, e-mailową lub fax-em.

5 lipca 2018

Publikacja na stronie BSA oraz na tablicy ogłoszeń w BSA list zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych kandydatów na wychowanków.

6 lipca 2018

Publikacja na stronie BSA oraz na tablicy ogłoszeń w BSA list przyjętych i nie przyjętych wychowanków.

do 13 lipca 2018

 

Termin składania odwołań przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego do Komisji Rekrutacyjnej.

do 31 lipca 2018

Młodzież przyjęta po raz pierwszy do BSA składa dokumenty uzupełniające.

do 25 sierpnia 2018

Osoby przyjęte do BSA zobowiązane są potwierdzić fakt chęci korzystania z miejsca. Należy to uczynić na piśmie (drogą mailową, faksem, listem poleconym).

do 31 sierpnia 2018

Druga tura rekrutacji na wolne i niepotwierdzone miejsca.

 

Młodzież aktualnie mieszkająca w BSA w terminie do 23 czerwca 2018 roku składa następujące dokumenty:

 • Wniosek - Deklaracja o kontynuowaniu zamieszkania (pobierz)
 • Zaświadczenie o uczęszczaniu kandydata do szkoły artystycznej
 • Kartę wychowanka (pobierz)
 • Oświadczenia rodziców lub opiekunów (pobierz)
 • Oświadczenie samotny rodzic/rodzina wielodzietna (pobierz) – dla uprawnionych
 • Zgody rodzica lub opiekuna prawnego m. in. na wykorzystanie wizerunku dziecka oraz przetwarzaniu danych osobowych (pobierz)
 • Zgody wychowanków pełnoletnich m. in. na wykorzystanie swojego wizerunku oraz przetwarzaniu danych osobowych (pobierz)
 • Zobowiązania, w tym o wnoszeniu opłat (pobierz) (pobierz)

Młodzież starająca się pierwszy raz o miejsce w BSA w terminie do 30 czerwca 2018 roku składa następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do bursy (pobierz)
 • Załącznik do Wniosku o przyjęcie do bursy - Oświadczenie samotny rodzic/rodzina wielodzietna (pobierz) – dla uprawnionych
 • Zaświadczenie o przyjęciu kandydata do szkoły artystycznej

Młodzież przyjęta po raz pierwszy do BSA do 31 lipca składa dokumenty uzupełniające:

 • Kartę wychowanka (pobierz)
 • Oświadczenia rodziców lub opiekunów (pobierz)
 • Zgody rodzica lub opiekuna prawnego m. in. na wykorzystanie wizerunku dziecka oraz przetwarzaniu danych osobowych (pobierz)
 • Zgody wychowanków pełnoletnich m. in. na wykorzystanie swojego wizerunku oraz przetwarzaniu danych osobowych (pobierz)
 • Zobowiązania, w tym o wnoszeniu opłat (pobierz) (pobierz)

Kryteria ustawowe potwierdza się załączając do wniosku stosowne oświadczenia, orzeczenia, wyroki sądu rodzinnego.

W przypadku braku poświadczeń w/w kryteriów nie będą one brane pod uwagę przy punktacji.

 

Warunkiem przyjęcia dokumentów od aktualnych wychowanków BSA jest uregulowanie płatności oraz oddanie książek do biblioteki BSA.

 

Dokumenty przyjmuje sekretariat BSA w godzinach 8 – 15 lub można je przesłać pocztą, fax-em, e-mailem na adres BSA, z adnotacją „Rekrutacja”.

Ogłoszenie listy przyjętych wychowanków nastąpi 6 lipca 2018 roku.

 

W przypadku wolnych miejsc drugi etap Rekrutacji prowadzony będzie do 31 sierpnia.