Post on 18 sierpień 2014
Odsłony: 1730

STATUT

BURSY SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO

W WARSZAWIE

Tekst jednolity.

 

 

 

 

 

Podstawa prawna opracowania statutu:

 

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Ustawa z 7 września 1991r. o Systemie Oświaty.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych /D.U. 52 poz. 466/.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczególnych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci
  i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach /D.U. 52 poz. 467/.
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach / D.U. 11 poz. 114 z późn. zmianami/.
 6. Ustawa z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela /D.U. 97 z 2006r. poz. 674 z późn. zmianami/.
 7. Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy.
 8. Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2135 ze zmianami.
 9. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
 10. Konwencja o Prawach Dziecka / D.U. 1207 z 1991r. poz. 526 ze zmianami/.
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
  i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji / D.U. 116 z 2009r. poz. 977/ .
 12. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego / D.U. 98
  z 2000r. poz. 1071 z późn. zmianami/.
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach / D.U. 6 z 2003r. poz. 69/


 

NAZWA PLACÓWKI

§ 1.

  1. Bursa Szkolnictwa Artystycznego, zwana dalej „bursą” jest placówką przeznaczoną dla uczniów szkół artystycznych poziomu średniego różnego typu w wieku od 9 lat, uczących się poza miejscem stałego zamieszkania.
  2. Bursa jest placówką koedukacyjną.
  3. Siedziba bursy:

   ul. Miodowa 24a
   00-246 Warszawa

  4. Nazwa bursy brzmi:

Bursa Szkolnictwa Artystycznego.

 1. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu na tablicy urzędowej, na pieczęciach i stemplach.
 2. Oprócz nazwy w pełnym brzmieniu używany jest skrót BSA.
 3. Organem prowadzącym bursę i sprawującym nadzór pedagogiczny jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

ZADANIA

§ 2.

 1. Zadaniem bursy jest
  1. zapewnienie całodobowej opieki wychowawczej    w okresie kształcenia się poza miejscem stałego zamieszkania,
  2. ochrona przed uzależnieniami, przemocą, demoralizacją i innymi patologicznymi zjawiskami,
  3. tworzenie mikrosystemu wychowawczego nakierowanego na przygotowanie do samodzielnego życia w demokratycznym społeczeństwie
  4. kształtowanie hierarchii wartości oraz właściwych postaw współżycia w grupie.
 2. Bursa realizuje zadania określone w ust. 1 we współpracy ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie oraz z rodzicami /opiekunami wychowanków/.
 3. Bursa zapewnia wychowankom całodzienne wyżywienie, sanitarno - higieniczne warunki zakwaterowania i odpowiednie warunki do nauki.
 4. Bursa, oprócz warunków wymienionych w ust. 3 stwarza wychowankom możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze.
 5. Bursa jest wolna od alkoholu, narkotyków i innych środków zmieniających świadomość oraz nikotyny. W bursie obowiązuje norma całkowitej abstynencji od wyżej wymienionych środków.

ORGANY BURSY

§ 3.

 1. Organami bursy są:
  1)Dyrektor bursy,
  2) Rada Pedagogiczna,
  3) Samorząd Wychowanków.
 2. W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni upoważniony przez niego członek Rady Pedagogicznej, a w sprawach finansowych – Główna Księgowa.
 3. Dyrektor bursy zostaje powołany i może być odwołany przez organ prowadzący placówkę.
 4. Do zadań Dyrektora należy:
  1. kierowanie działalnością bursy i reprezentowanie jej na zewnątrz;
  2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
  3. realizowanie ustawowych zadań zabezpieczenia i ustalanie zasad przetwarzania danych osobowych, osób których dane dotyczą, w szczególności dane osobowe uczniów, wychowanków, rodziców oraz pracowników i współpracowników Bursy.
  4. sprawowanie opieki nad wychowankami oraz zapewnianie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne;
  5. tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy wychowanków;
  6. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej w ramach jej kompetencji stanowiących;
  7. wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa;
  8. niezwłoczne zawiadomienie organu prowadzącego bursę o wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej;
  9. zapewnienie pomocy wychowawcom w realizacji zadań i doskonaleniu zawodowym;
  10. zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
  11. kształtowanie twórczej atmosfery pracy w bursie, właściwych warunków pracy
   i stosunków międzyludzkich;
  12. przedkładanie do zaopiniowania i zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projektów planów pracy bursy, kierowanie ich realizacją, składanie Radzie Pedagogicznej okresowych sprawozdań z ich realizacji;
  13. ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, arkusza organizacyjnego pracy bursy i tygodniowego rozkładu godzin pracy wychowawców;
  14. przedkładanie do zaopiniowania i zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
  15. opracowywanie i realizowanie planu finansowego bursy, stosownie do przepisów określających
   zasady gospodarki finansowej takich placówek oraz przedstawianie projektu do
   zaopiniowania Radzie Pedagogicznej;
  16. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym bursy zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszenie z Główną Księgową odpowiedzialności za ich prawidłowe wykonywanie;
  17. przydzielenie wychowawcom, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, stałych prac
   i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych zadań
  18. organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji „Konwencji o prawach dziecka” oraz
   umożliwienie wychowankom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej
   etnicznej, językowej i religijnej
  19. dokonywanie oceny pracy wychowawców po zasięgnięciu opinii Samorządu Wychowanków;
  20. opieka nad wychowawcami rozpoczynającymi pracę w zawodzie;
  21. załatwianie spraw osobowych pracowników bursy;
  22. określenie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu
   Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków
  23. współdziałanie z organizacjami związkowymi działającymi w bursie (a w razie ich braku
   z przedstawicielem załogi), w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,
   a w szczególności:
   1. zasięganie opinii w sprawach organizacji pracy bursy;
   2. konsultowanie regulaminów pracy, premiowania i nagradzania pracowników bursy
    i ZFŚS
  24. administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zgodnie
   z ustalonym regulaminem;
  25. zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  26. egzekwowanie przestrzegania przez wszystkich pracowników bursy ustalonego
   w placówce porządku oraz dbałości o czystość i estetykę bursy;
  27. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą bursy;
  28. organizowanie wyposażenia bursy w środki i sprzęt konieczne do jej prawidłowego funkcjonowania;
  29. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez wychowawców;
  30. organizowanie przeglądów technicznych budynku bursy oraz prac konserwacyjno - remontowych;
  31. organizowanie, na wniosek Głównej Księgowej okresowych inwentaryzacji majątku bursy.
 5. Dyrektor bursy może, w drodze decyzji, skreślić wychowanka z listy wychowanków
  w przypadkach określonych w Statucie bursy. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Rady Młodzieży.
 6. Dyrektor bursy jest przełożonym służbowym dla zatrudnionych w bursie wychowawców i pracowników nie będących wychowawcami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  • zatrudnienia i zwalniania wychowawców oraz innych pracowników bursy;
  • przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych wychowawcom oraz innym pracownikom bursy;
  • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
   w sprawach odznaczeń, nagród oraz innych wyróżnień dla wychowawców i innych pracowników bursy.
 7. Dyrektor ustala – w porozumieniu z organem prowadzącym - wysokość odpłat za posiłki w bursie.
 8. Dyrektor – po wyliczeniu kosztów utrzymania miejsca na podstawie danych finansowych z poprzedniego roku szkolnego – przedstawia organowi prowadzącemu dane potrzebne do ustalenia przez niego wysokości opłaty za zakwaterowanie.
 9. Dyrektor bursy w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami
  i Samorządem Wychowanków.
 10. Dyrektor jako Administrator Danych Osobowych (ADO) stosuje środki techniczne
  i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 11. Sprawuje nadzór nad zgodnością przepisów prawa w zakresie zadań wymienionych w pkt 10, poprzez powołanego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

Rada Pedagogiczna.

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem bursy w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy wychowawcy zatrudnieni w bursie.
  W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor bursy.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  w każdym semestrze, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego,
  z inicjatywy przewodniczącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebranie Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
 6. Dyrektor bursy przedstawia Radzie Pedagogicznej jeden raz w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje
  o działalności bursy.
 7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzenie planu pracy opiekuńczo-wychowawczej bursy,
  2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
   w bursie
  3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego wychowawców bursy
  4. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków
  5. przygotowanie i uchwalenie Statutu.
 8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:,
  1. organizację pracy bursy, w tym zwłaszcza tygodniowyrozkład zajęć wychowawców,
  2. projekt planu finansowego bursy,
  3. wnioski Dyrektora o przyznanie wychowawcom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
 9. wnioski Dyrektora o przyznanie wychowawcom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
 10. Rada Pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności bursy i jej Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w bursie. Wnioski te mają dla organu charakter wiążący.
 11. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste wychowanków, ich rodziców, a także wychowawców i innych pracowników placówki, w tym także zasad określonych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji Bursy dotyczących sposobu przetwarzania i zabezpieczania nośników danych.

§ 4.

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

SAMORZĄD WYCHOWANKÓW

§ 5.

 1. W bursie działa Samorząd Wychowanków zwany dalej „samorządem”.
 2. Samorząd tworzą wszyscy wychowankowie bursy.
 3. Jedynym reprezentantem samorządu jest Rada Młodzieży.
 4. Samorząd ma prawo wyboru spośród wychowawców opiekuna Rady Młodzieży.
 5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących bursy.
 6. Samorząd reprezentowany przez Radę Młodzieży ma prawo do:
  1. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodniez własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,

  2. do zapoznania się z planem opiekuńczo-wychowawczym bursy.
 7. Zasady wybierania i działania Rady Młodzieży określa Regulamin Rady Młodzieży.

ZASADY WSPÓŁŻYCIA I SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY ORGANAMI BURSY.

§ 6.

 1. Zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji
  w granicach swoich kompetencji określonych Ustawą o systemie oświaty i Statutem Bursy.
 2. Zapewnianie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami bursy.
 3. Organy bursy współdziałają ze sobą kierując się naczelną zasadą dobra
  wychowanka, z uwzględnieniem norm i zasad współżycia społecznego powszechnie
  uznanych za właściwe.
 4. Ewentualne spory między organami bursy rozstrzygane są wewnątrz bursy
  w następującym trybie:
  1. pierwszą instancję stanowi Dyrektor, który rozstrzyga spór po wysłuchaniu stron,
  2. od decyzji Dyrektoraprzysługuje odwołanie do organu prowadzącego i nadzorującego bursę,
  3. Współpraca z rodzicami wychowanków w zakresie wychowania i profilaktyki odbywa się systematycznie w trakcie pobytu ich w bursie oraz w szczególnych przypadkach, w formie niezwłocznego kontaktu telefonicznego lub e-mail z możliwością wezwania do Dyrektora w celu podjęcia wspólnych działań.

ORGANIZACJA BURSY.

§ 7.

 1. Bursa realizuje swoje zadania cały rok szkolny, z przerwą na okres ferii letnich i zimowych.
 2. Praca w bursie odbywa się przez 7 dni w tygodniu.
 3. Podstawą organizacji pracy bursy w roku szkolnym jest arkusz organizacyjny, opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący.
 4. W bursie organizuje się opiekę wychowawczą w porze nocnej oraz poza siedzibą placówki:

  1. opieka nocna realizowana jest ze względu na:
   1. młody wiek wychowanka 9-13 lat,
   2. koedukacyjny charakter bursy,
   3. dużą rozpiętość wieku wychowanków,
   4. zagrożenie ze strony środowiska lokalnego
  2. opieka poza siedzibą zorganizowana jest ze względu na:
   1. młody wiek wychowanków 9-13 lat,
   2. zagrożenie związane z położeniem placówki,
  3. do realizacji opieki w porze nocnej oraz poza siedzibą zobowiązany może być każdy pracownik pedagogiczny zatrudniony w bursie.
 5. Praca wychowawcza prowadzona jest w grupach wychowawczych.
 6. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi ok 15 (specyfika szkolnictwa artystycznego).
 7. Za całokształt pracy z grupą odpowiedzialny jest wychowawca.
 8. Do realizacji zadań statutowych bursa posiada odpowiednio wyposażone pomieszczenia:
  1. pokoje mieszkalne dla wychowanków,
  2. pokoje do ćwiczeń na instrumentach,
  3. pokoje do cichej nauki,
  4. do oglądania telewizji i organizowania imprez,
  5. dwa pokoje gospodarcze,
   1. kuchnię – wyposażoną w lodówki i sprzęt gospodarstwa domowego,
   2. pralnię – z pralkami i suszarkami,
  6. dwa pokoje nauczycielskie,
  7. bibliotekę,
  8. zaplecze sanitarne,
  9. pokoje gościnne.
 9. W bursie działa stołówka, która stanowi jej integralną część.
 10. Biblioteka realizuje zainteresowania wychowanków, poprzez udostępnienie swych zbiorów, prowadzenie działalności informacyjnej oraz rozwijanie kultury czytelniczej.
 11. Za zakwaterowanie i wyżywienie w bursie wnoszona jest przez rodziców/opiekunów prawnych opłata.
 12. Odpłatność za wyżywienie w bursie ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym. Opłata za wyżywienie równa jest wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.
 13. Opłatę za zakwaterowanie ustala organ prowadzący i nadzorujący bursę - CEA.
 14. Oplata za zakwaterowanie może być, z uzasadnionych powodów, zmniejszona lub całkowicie zniesiona przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.
 15. Oplata za zakwaterowanie nie może być wyższa niż 50% kosztów utrzymania miejsca; do kosztów nie wlicza się wynagrodzenia pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń.
 16. Wychowanek wymagający szczególnej opieki w zakresie żywienia może liczyć na pomoc pracowników w zakresie przyrządzanie specjalnych posiłków.
 17. Bursa posiada własny Regulamin Bursy obowiązujący wszystkich wychowanków zgodny ze Statutem Bursy uwzględniający specyfikę środowiska bursy, oraz potrzeby rozwoju artystycznego młodzieży.
 18. Łamanie postanowień Regulaminu Bursy wiąże się z udzieleniem upomnienia, nagany aż do kary dyscyplinarnego usunięcia z bursy.
 19. Zmiany w zapisach Regulaminu Bursy mogą być dokonywane przez Radę Pedagogiczną na wniosek dowolnego z organów bursy, po zasięgnięciu opinii Samorządu Wychowanków.
 20. Bursa chroni swoich wychowanków przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej.
 21. Bursa współpracuje z sądami rodzinnymi, kuratorami, policją i specjalistycznymi instytucjami w zakresie ochrony zdrowia i życia swoich podopiecznych.
 22. W bursie obowiązują procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia przestępczością
  i demoralizacją wychowanków.
 23. W bursie obowiązują procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa
  i udzielania pomocy.

PRACOWNICY

§ 8.

 1. W bursie zatrudnia się pracowników:
  1. pedagogicznych (w tym bibliotekarza i psychologa),
  2. ekonomicznych i administracyjnych,
  3. obsługi, zgodnie z corocznie zatwierdzonym przez organ prowadzący „arkuszem organizacyjnym" bursy.
 2. Pracownicy pedagogiczni (wychowawcy) pracują przez pięć dni w tygodniu (łącznie
  z sobotą i niedzielą), a także w nocy.
 3. Pracownicy obsługi /portierzy/ pracują również w nocy.
 4. W bursie utworzone jest samodzielne stanowisko Głównego Księgowego.
 5. W bursie utworzone są dwa stanowiska kierownicze -Kierownika gospodarczego
  i Kierownika do spraw żywienia.
 6. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy
  i pracowników szczegółowo określa „Regulamin Pracy Bursy Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie”.
 7. Pracownicy bursy wykonują swoje zadania w oparciu o sprecyzowany na piśmie zakres obowiązków.
 8. Zadania wychowawców wynikają z;
  1) art. 6 Ustawy Karta Nauczyciela
  2) obowiązków wychowawczych w BSA.
 9. Ponadto wychowawca prowadzi pracę opiekuńczo – wychowawczą oraz odpowiada za życie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków oraz :
  1. dba o stan sprzętu i czystość pomieszczeń,
  2. wspiera rozwój psychofizyczny wychowanków,
  3. udziela pomocy w przezwyciężaniu przez nich niepowodzeń szkolnych,
  4. inspiruje i wspomaga działania zespołowe wychowanków,
  5. planuje i organizuje wspólne z wychowankami różne formy życia zespołowego,
  6. współpracuje z wychowawcami klas i rodzicami swoich wychowanków,
  7. przestrzega Statutu.

WYCHOWANKOWIE

§ 9.

Zasady przyjęcia do bursy

 1. Zasady przyjęcia do bursy reguluje Ustawa tzw. Rekrutacyjna.
 2. Zasady przyjęcia wychowanków do bursy szczegółowo określa Regulamin Przyjęć Wychowanków do Bursy Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie.
 3. Do placówki nie przyjmuje się młodzieży:
  1. chorej fizycznie lub psychicznie wymagającej stałego leczenia lub indywidualnej opieki i pomocy,
  2. upośledzonej umysłowo,
  3. uzależnionej od środków odurzających i psychotropowych.
 4. Wychowanek może być usunięty z bursy w przypadku rażącego naruszenia obowiązków określonych w Statucie Bursy i Regulaminie Bursy.
 5. Wychowanek raz usunięty dyscyplinarnie z bursy może być ponownie do niej przyjęty po jakimś czasie w drodze szczególnego wyjątku na wniosek szkoły, Rady Młodzieży lub innej instytucji.
 6. Decyzję o ponownym przyjęciu podejmuje Dyrektor po konsultacji z Radą Pedagogiczną.
 7. Szczegółowe zasady funkcjonowania w bursie określa Regulamin Bursy.

§ 10

Prawa i obowiązki wychowanka.

 1. Wychowankowie mają prawo do:
  • opieki wychowawczej i warunków pobytu w bursie zapewniających higienę, bezpieczeństwo,
   ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz
   ochronę i poszanowanie jego godności i prywatności,
  • życzliwego i podmiotowego traktowania, korzystania z pomocy wychowawców, kolegów w przygotowaniu zadań domowych,
  • swobody wyrażania myśli i przekonań,
  • rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
  • korzystania z pomieszczeń i urządzeń bursy,
  • przedstawiania Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących bursy,
  • przyjmowania gości na terenie bursy, zgodnie z Regulaminem Bursy,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego zgodnie z własnymi potrzebami
   i z zasadami współżycia społecznego,
  • zwrócenia się z prośbą do Rady Młodzieży o udzielenie poręczenia w celu zawieszenia wymierzonej kary.
 2. Wychowankowie mają obowiązek:
 • systematycznego uczęszczania do szkoły oraz troszczenia się o jak najlepsze wyniki w nauce,
 • kulturalnego zachowywania się wobec pracowników i współmieszkańców,
 • dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
 • dbania o mienie placówki (zgłaszanie usterek),
 • utrzymywania ładu i porządku w pokojach,
 • przestrzegania przepisów bhp i p. poż.,
 • poszanowania pracy innych,
 • systematycznego wnoszenia opłat za wyżywienie i zakwaterowanie,
 • przestrzegania zakazu picia alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania narkotyków w bursie oraz przebywania pod wpływem wyżej wymienionych używek,
 • przestrzegania norm i ustaleń umownych obowiązujących w placówce,
 • bezwzględnego przestrzeganie Regulaminu Bursy,
 • respektowania i przestrzegania ustaleń wewnętrznych dotyczących rejestracji wyjść, wyjazdów, porządku dnia,
 • stosowania się do zarządzeń Dyrektora.

§ 11.

Wychowankom zakazuje się

 1. Wnoszenia, posiadania, spożywania alkoholu i przebywania pod jego wpływem na terenie
  placówki.
 2. Przyjmowania odwiedzin osób nietrzeźwych.
 3. Posiadania, rozprowadzania i używania środków odurzających oraz przebywania pod ich
  wpływem.
 4. Posiadania i palenia papierosów na terenie placówki.
 5. Samowolnego wychodzenia z bursy wychowankom przed 13 rokiem życia.
 6. Hazardu.
 7. Dewastacji mienia placówki.
 8. Uprawiania handlu na terenie bursy.
 9. Wynoszenia naczyń i posiłków z jadalni.
 10. Zakłócania ciszy nocnej.
 11. Samowolnego opuszczania bursy na noc.
 12. Zachowań demoralizujących, wybryków chuligańskich i popełniania czynów karalnych.
 13. Przyjmowania bez zgłoszenia wychowawcy osób obcych w pokojach mieszkalnych.
 14. Oklejania drzwi, ścian i mebli.
 15. Przywłaszczania cudzych rzeczy, sprzętu, jedzenia.

§ 12.

 1. W przypadku naruszenia ustaleń określonych w Statucie Bursy, wychowanek może być usunięty z bursy.
 2. Wychowanek może być skreślony z listy wychowanków, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w drodze decyzji Dyrektora bursy, z powodu:
  1. nieusprawiedliwionej nieobecności wychowanka trwającej ponad 4 tygodnie, licząc od daty powiadomienia rodziców (opiekunów) wychowanka,
  2. poważnego naruszenia obowiązków wychowanka zawartych w Statucie Bursy,
  3. braku współpracy wychowanka w realizacji zadań statutowych bursy,
  4. skreślenia z listy uczniów w szkole artystycznej i nie podjęcia nauki w innej szkole artystycznej,
  5. otrzymania drugiej nagany,
  6. złamania obowiązującego w bursie prawa, określonego w Regulaminie Bursy,
  7. rażącego naruszenia norm i zasad współżycia społecznego.
 3. Ciąża wychowanki nie może być powodem skreślenia z listy wychowanek.
 4. W razie samowolnego opuszczania bursy lub nie zgłaszania się wychowanka
  w wyznaczonym terminie po usprawiedliwionej nieobecności, Dyrektor bursy podejmuje następujące działanie:
  1. przeprowadza postępowanie wyjaśniające nieobecność,
  2. powiadamia o tym fakcie niezwłocznie rodziców i opiekunów,
  3. powiadamia Policję.

NAGRODY i KARY

 

§ 13

 

 1. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec wychowanków.
 2. W bursie obowiązuje następujący katalog nagród;
  1. wyróżnienie przez wychowawcę wobec grupy,
  2. pochwała udzielona przez Dyrektora bursy,
  3. list pochwalny przesłany do rodziców lub opiekunów,
  4. wyróżnienie nagrodą przez dyrektora bursy.
 3. W bursie obowiązuje następujący katalog kar;
  1. upomnienie indywidualne udzielone przez wychowawcę,
  2. upomnienie udzielone przez Dyrektora bursy (trzecie upomnienie może stanowić podstawę do udzielenia nagany),
  3. nagana z powiadomieniem rodziców wychowanków niepełnoletnich,
  4. druga nagana powoduje automatyczne skreślenie z listy wychowanków,
  5. natychmiastowe usunięcie z bursy, w przypadkach: stwierdzenia popełnienia kradzieży, picia alkoholu, zażywania narkotyków na terenie bursy oraz przebywania pod ich wpływem na terenie placówki.
 4. Nałożenie kary odbywa się po rozpoznaniu przewinienia lub wykroczenia i wysłuchaniu wychowanka.
 5. Odwołanie się wychowanka od kary odbywać się może wyłącznie do Dyrektora bursy, który po rozpatrzeniu skargi, podejmuje decyzję.

DOKUMENTACJA BURSY.

§ 14

 1. Bursa prowadzi dokumentację obowiązkową:
  1. księgę ewidencji wychowanków,
  2. dzienniki zajęć poszczególnych grup wychowawczych,
  3. księgę protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej zgodnie z przepisami prawa.
  4. zbiór protokołów Komisji Rekrutacyjnej,
  5. dokumentację osobistą wychowanka.
 2. Bursa prowadzi dodatkową dokumentację, zwaną „wewnętrzną”, dotyczącą sprawowania opieki wychowawczej:
  1. książkę spraw wychowawczych zwaną „zeszytem raportów”,
  2. zeszyt wyjazdów wychowanków z bursy,
  3. zeszyt wyjść wychowanków z bursy.

Postanowienia końcowe.

 1. Zasady prowadzenia przez bursę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 2. Dokumentacja administracyjna, gospodarcza i finansowa prowadzona jest na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Bursa przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami
 4. Wszelkie zmiany Statutu możliwe są jedynie w wyniku zgodnej uchwały Rady Pedagogicznej bursy.
 5. Statut Bursy przyjęty na mocy uchwały Rady Pedagogicznej nr 2/2015 z dnia 26.06.2015r. – tekst jednolity.
 6. Statut Bursy obowiązuje od dnia uchwalenia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY PEDAGOGICZNEJ

Dyrektor Halina Przybylska