Deklaracja dostępności strony internetowej Bursy Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie przy ul. Miodowej 24a

Bursa Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Bursy Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie.

  • Data publikacji strony internetowej: 29.01.2013 r.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
  2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 02.04.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Małgorzata Muszyńska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 635-79-5 lub 600 428 427. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu do Bursy Szkolnictwa Artystycznego

Dojście pieszo od ul. Miodowej przez bramę Akademii Teatralnej oraz wejście i wjazd od ulicy Kilińskiego 3. Od strony ul. Miodowej na pl. Krasińskich przejścia dla pieszych z sygnalizacją dźwiękową oraz oznaczeniami na chodniku dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Z obu stron dojście może być utrudnione przez słupki parkingowe oraz podesty.

Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej znajdują się na pl. Krasińskich (50m) oraz przy pl. Bankowym (stacja metra Ratusz Arsenał, 300m, dostęp za pomocą schodów oraz wind, ułatwienia dla osób niepełnosprawnych). Aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/.

Na ulicy Miodowej przebiega droga dla rowerów.

Bursa nie posiada parkingu.

Wejście do budynku i strefa obsługi Gości

Wejście do budynku po schodkach (około 10 stopni) pośrodku podzielone barierką - nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu są pracownicy portierni. Brak jest oznakowania na posadzce, pętli indukcyjnych, możliwości obsługi w języku migowym. Wstęp z psem asystującym jest dozwolony. W holu bursy i na każdym poziomie budynku (I-V piętra) znajduje się korytarz i dostęp do windy. W budynku znajdują się trzy wyjścia ewakuacyjne. Jedno z nich służy jako wejście dla dostawców.

Pobierz   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego